CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ

26-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: 0 bình luận 1523 lượt xem

 

CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC THUẾ Q TÂN BÌNH                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               _________

                                                                                                                        Tân Bình, ngày 06  tháng 6  năm 2017

CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020 được ban hành với mục tiêu cải cách chính sách thuế và quản lý thuế theo hướng phù hợp với thể chế thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Qua từng thời gian, giai đoạn ngành thuế đã tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định trong công tác quản lý thuế, bước đầu đã được hiện đại hoá cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy cơ quan thuế, đội ngũ cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, bao quát các nguồn thu, giảm thất thu thuế, góp phần bảo đảm thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, đồng thời từng bước kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó thúc đẩy đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế cũng được nâng cao hơn qua thực hiện cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kết quả, đánh giá việc tổ chức thực hiện các chương trình cải cách quản lý thuế ban hành kèm theo Kế hoạch cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế về cơ bản hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra, cụ thể :

– Chương trình Cải cách thể chế trong công tác quản lý thuế :

Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành đã tạo ra một hệ thống pháp luật về quản lý thuế đồng bộ và có tính thống nhất hơn, các chức năng quản lý thuế, các thủ tục hành chính thuế, quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế, trách nhiệm của các cơ quan hữu quan và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực thi pháp luật thuế được quy định đầy đủ, rõ ràng và thống nhất trong Luật Quản lý thuế và hệ thống các văn bản hướng dẫn luật, qua đó đã xác định đúng vai trò của công tác quản lý thuế trong hệ thống cơ quan công quyền của Nhà nước. Là cơ sở pháp lý chính thức để cơ quan thuế tổ chức lại bộ máy quản lý đảm bảo thực hiện hiệu quả cơ chế cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế. Cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế được chính thức luật hoá, theo cơ chế này, người nộp thuế tự tính, tự kê khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ thuế theo pháp luật thuế.

Đồng thời, để quản lý thuế hiệu quả phù hợp với cơ chế người nộp thuế tự kê khai, tự nộp thuế, cơ quan thuế đã tổ chức quản lý thuế theo chức năng (bốn chức năng cơ bản là: tuyên truyền, hỗ trợ; kê khai và kế toán thuế; thanh tra, kiểm tra; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế) trên cơ sở đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin về người nộp thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế.

– Chương trình Cải cách công tác tuyên truyền và hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp thuế :

Chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế được tuyên truyền sâu rộng, kịp thời tới mọi người dân trong xã hội thông qua các phương tiện truyền thông như báo, tạp chí, tờ rơi, sách hướng dẫn, trang tin điện tử ngành thuế, đài phát thanh, truyền hình, thông qua chương trình thí điểm đưa pháp luật thuế vào giảng dạy trong các cấp học đường. Người nộp thuế điển hình thực hiện tốt nghĩa vụ thuế được biểu dương kịp thời tại các Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế; các hành vi gian lận của người nộp thuế được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Người nộp thuế được hỗ trợ nắm bắt chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, được giải đáp các vướng mắc thông qua nhiều hình thức đa dạng như hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng cơ quan thuế, bằng văn bản, định kỳ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, tập huấn chính sách chế độ cho người nộp thuế; ngành thuế đã tổ chức theo định kỳ thường xuyên các Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính, cơ quan Thuế các cấp với người nộp thuế, các Hội nghị đối thoại với nhà đầu tư và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư và người nộp thuế.

Các thủ tục hành chính thuế được đơn giản hóa, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực thi pháp luật thuế, do vậy công tác tuyên truyền, hỗ trợ đã nhận được sự đánh giá cao, đồng tình, ủng hộ, sẵn sàng phối hợp của người nộp thuế và cơ quan ban ngành, đoàn thể.

– Chương trình cải cách và hiện đại hoá công tác thanh tra thuế :

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế bước đầu được nghiên cứu đổi mới theo định hướng nguyên tắc quản lý rủi ro; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về tổ chức, cá nhân nộp thuế; sử dụng phân tích thông tin để xác định đối tượng và nội dung cần thanh tra, kiểm tra; từng bước nâng cao hiệu quả, đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch trong thanh tra, kiểm tra người nộp thuế.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thống nhất theo quy trình đã nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, rút ngắn thời gian thực hiện, giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp. Các hành vi vi phạm pháp luật của người nộp thuế đã được phát hiện và xử lý kịp thời góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước; các kẽ hở trong cơ chế, chính sách được phát hiện để kiến nghị sửa đổi bổ sung; công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế đã được tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đã có chuyển biến tích cực.

Chương trình cải cách và hiện đại hoá công tác quản lý thu nợ thuế :

Số người nộp thuế, nợ thuế và số thuế nợ đọng của từng người nộp thuế về cơ bản đã được rà soát, xác định, phân loại, theo dõi trên hệ thống ứng dụng quản lý nợ kịp thời chính xác làm căn cứ xây dựng chỉ tiêu thu nợ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thu nợ thuế; nguyên nhân, tình trạng nợ thuế được xác định làm cơ sở áp dụng các biện pháp thu hồi nợ phù hợp, hiệu quả.

       – Chương trình cải cách và hiện đại hoá hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân nộp thuế :

Thông tin về tổ chức, cá nhân nộp thuế về cơ bản đã được cập nhật, xử lý, lưu trữ tương đối đầy đủ; thông tin về đăng ký thuế và mã số thuế, dữ liệu tờ khai, chứng từ, sổ thuế của các doanh nghiệp được lưu trữ tập trung tại cơ quan thuế các cấp. Thực hiện phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng các Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế trao đổi thông tin phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và quản lý thuế.

Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân nộp thuế được khai thác thông qua các ứng dụng tin học phục vụ hiệu quả cho các chức năng hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ, dự báo thu ngân sách nhà nước, hoạch định chính sách và xây dựng các kế hoạch hoạt động của ngành thuế.

– Chương trình phát triển tin học đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa công tác quản lý thuế :

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế đã được được ưu tiên đầu tư kinh phí và nguồn nhân lực, đã phát triển và đưa vào vận hành hệ thống các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các nghiệp vụ cốt lõi và công tác quản lý hành chính của cơ quan thuế. Các phần mềm ứng dụng tin học phục vụ các chức năng quản lý thuế đã được xây dựng và phát triển thành một hệ thống ứng dụng có tính liên kết dữ liệu; thông tin của người nộp thuế về đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, thanh tra, kiểm tra, quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế… được khai thác tại các bộ phận chức năng khác nhau.

Nâng cấp mạng diện rộng đến tất cả các Chi cục Thuế; phát triển ứng dụng theo mô hình 3 lớp, triển khai hệ thống thư tín điện tử, trao đổi trực tuyến, chia sẻ thông tin giữa các cấp trong toàn ngành và tạo môi trường làm việc, chỉ đạo trên mạng; các phần mềm hệ thống nền được nâng cấp theo định hướng công nghệ mới, đảm bảo tính an toàn, bảo mật dữ liệu cao.

         Chương trình kiện toàn tổ chức ngành thuế theo yêu cầu cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế :

Tổ chức bộ máy ngành thuế theo mô hình quản lý thuế chủ yếu theo chức năng thống nhất từ Trung ương đến địa phương; chức năng, nhiệm vụ các bộ phận thuộc cơ quan thuế các cấp đã được quy định cụ thể, rõ ràng hơn, từng bước giảm bớt được sự chồng chéo, xóa bỏ bớt các bộ phận không cần thiết; tăng cường nguồn lực cho các bộ phận tuyên truyền hỗ trợ, kê khai và kế toán thuế, thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; bộ phận quản lý thuế thu nhập cá nhân được thành lập tại cơ quan thuế ba cấp đáp ứng yêu cầu quản lý thuế thu nhập cá nhân; bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn được thành lập tại cấp Tổng cục để hướng dẫn những vấn đề liên quan chính sách chế độ thu ngân sách nhà nước cho phù hợp thực tế của những ngành kinh tế có tính chất đặc thù, điều phối công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng cơ sở dữ liệu giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính; bộ phận kiểm tra nội bộ được thành lập tại cơ quan thuế ba cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ.

Công tác quản lý thuế đã được chuyên sâu, chuyên môn hóa, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất tại ba cấp quản lý trong đó Tổng cục Thuế giữ vai trò chủ đạo; tạo tiền đề cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; nâng cao hiệu quả quản lý thuế ở các chức năng.

Chính sách phát triển nguồn nhân lực đã được chú trọng, các giải pháp đã được triển khai đồng bộ từ khâu tuyển dụng cán bộ, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đến việc quy hoạch, xây dựng lực lượng cán bộ nguồn để phát triển, bổ nhiệm vào những vị trí công tác chủ chốt đáp ứng yêu cầu cải cách hệ thống thuế.

– Chương trình nâng cao năng lực cán bộ thuế phục vụ cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế :

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuế được tăng cường. Các chương trình khung về đào tạo cán bộ, giáo trình đào tạo kỹ năng cơ bản nghiệp vụ quản lý thuế được xây dựng và sử dụng thống nhất trong đào tạo cán bộ công chức thuế các cấp. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong bộ máy cơ quan thuế các cấp đã từng bước được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chương trình hiện đại hoá công sở, phương tiện làm việc và công tác quản lý tài chính của cơ quan thuế :

Đã đầu tư xây dựng mới nhiều công trình trụ sở làm việc, cải tạo và mở rộng công trình trụ sở làm việc. Đầu tư trang thiết bị, máy móc, phương tiện làm việc đáp ứng phục vụ yêu cầu nhiệm vụ. Cơ chế khoán biên chế và kinh phí của Chính phủ đã được ngành Thuế thực hiện tốt, nguồn kinh phí được quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, công khai, gắn với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước góp phần triển khai toàn diện chiến lược cải cách hệ thống thuế, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

– Chương trình Quản lý chất lượng công việc và tổ chức thực hiện dự án Cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế :

Đã xây dựng và triển khai Đề án đánh giá chất lượng hiệu quả công tác quản lý thuế, kết quả đánh giá được công khai trong toàn ngành thuế; phối hợp với tổ chức tư vấn triển khai Dự án đánh giá kỳ gốc về quản lý thuế của Việt Nam trong khuôn khổ chuẩn bị cho dự án vay Ngân hàng thế giới; xây dựng và triển khai Đề án đánh giá kết quả thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế, phối hợp với tổ chức tư vấn độc lập để đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá, kết quả đánh giá cụ thể theo từng mục tiêu, giải pháp, chương trình của chiến lược cải cách hệ thống thuế.

  1.   CHI CỤC TRƯỞNG

                                                                   PHÓ CHI CỤC TRƯƠNG

 

 

 

 

Trương Thị Lệ Hằng

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC