Linh mục Giuse Trần Đình Long đang vi phạm pháp luật như thế nào?

03-05-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Thời gian vừa qua, Ban biên tập Cờ đỏ Tp. Hồ Chí Minh đã nhận được rất nhiều ý kiến phản ánh của người dân, nhất là giáo dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của linh mục Giuse Trần Đình Long. Các ý kiến phản ánh tập trung vào việc […]

BẢN CHẤT CỦA CUỘC CHIẾN TRANH 1954 – 1975 TẠI VIỆT NAM

03-05-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Đi tìm cội nguồn của một chính thể Ngày 20-7-1954, Hiệp định Genève về chiến tranh Đông Dương được ký kết. Theo đó, Việt Nam sẽ tạm thời bị chia cắt bằng ranh giới là vĩ tuyến 17 để quân đội các bên tập kết. Quân đội Pháp sẽ rút khỏi Việt Nam và trao […]

SỰ SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ – NHÌN TỪ VẤN ĐỀ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NGHỈ HƯU XIN NGHỈ SINH HOẠT ĐẢNG VÌ LÝ DO SỨC KHỎE

24-04-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Trên cơ sở tiếp cận nguồn tài liệu của một số đảng bộ địa phương, bài viết đề cập vấn đề một số cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu lấy lý do sức khỏe để xin thôi không tham gia sinh hoạt Đảng. Từ đó, đề xuất đánh giá khách quan, toàn diện […]

RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ ĐỂ PHÒNG, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA”

24-04-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay thực chất là quá trình biến đổi từ bên trong theo chiều hướng từ đúng sang sai, từ tốt sang xấu, từ tích cực sang tiêu cực, từ tiến bộ sang phản tiến bộ. “Tự diễn biến”, […]

ĐOÀN KẾT LÀM NÊN SỨC MẠNH CỦA ĐẢNG!

23-04-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Xây dựng và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ gìn truyền thống cực kỳ quý báu đó “như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết của toàn dân tộc theo lời Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc là một trong những thành […]

BẢN DI CHÚC CHO HÔM NAY VÀ MAI SAU

23-04-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019): BẢN DI CHÚC CHO HÔM NAY VÀ MAI SAU  Mỗi điều Hồ Chí Minh trăn trở, dặn lại trong Di chúc đều chứa chan tấm lòng một hiền nhân đối với con người, với thiên nhiên, với quê hương đất nước, phản […]

QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

21-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Tài liệu tham khảo phục vụ học tập nghị quyết Trung ương tám khóa XII của Đảng QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRƯỚC HẾT LÀ ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, ỦY VIÊN BAN BÍ THƯ, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  PGS, TS VŨ THANH SƠN Vụ […]

NÊU GƯƠNG – MỘT TRONG CÁC PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO

21-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Tài liệu tham khảo phục vụ học tập nghị quyết Trung ương tám khóa XII của Đảng TS NGUYỄN ĐÌNH PHONG Học viện Chính trị Khu vực II  Tóm tắt: Nêu gương chính là thực hành lãnh đạo, để những giá trị của đạo đức và tài năng của người lãnh đạo lan tỏa, dẫn dắt, […]

Không để các thế lực thù địch tạo khoảng trống về tư tưởng, văn hóa

06-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, cả trước đây cũng như hiện nay, các thế lực thù địch luôn xác định tiến công trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (TTVH) là một “mũi đột phá” và là một nội dung trọng yếu, là vũ khí lợi hại […]

Phơi bày bản chất cái gọi là Thư ngỏ xuyên tạc Hiến pháp 1946

06-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Cuối tháng 11-2018, các thế lực thù địch, phản động tán phát “Thư ngỏ” của Nguyễn Khắc Mai gửi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nội dung bức thư xuyên tạc, bịa đặt, nói rằng: “Hiến pháp năm 1946 của Việt Nam tôn trọng đa nguyên, mời gọi các chính […]