CHỦ NGHĨA DÂN TÚY VÀ NHỮNG CẢNH BÁO ĐỐI VỚI VIỆT NAM

07-07-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN YỀ LUẬT AN NINH MẠNG

07-07-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng Với sự phát triến như vũ bão của khoa học công nghệ, không gian mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thế thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triến kinh tế tri thức. […]

Công an Tân Bình

25-07-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Công an Tân Bình thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” sildenafil doc generici acquisto.   Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng Công an các […]

PHÁT HUY MẠNH MẼ NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

15-06-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

NHẬN THỨC TƯ TƯỞNG – CHÍNH TRỊ

17-02-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ NỀN TẢNG CỦA ĐẢNG VỀ HẠT NHÂN CHÍNH TRỊ CƠ SỞ Trần Trọng Tân Trong Điều lệ Đảng hiện hành, ở chương V, về tổ chức cơ sở đảng, Điều 21, điểm 1 có quy định: tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là […]