CHỦ NGHĨA DÂN TÚY VÀ NHỮNG CẢNH BÁO ĐỐI VỚI VIỆT NAM

07-07-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

  Từ năm 2016, trên thế giới, chủ nghĩa dân túy trỗi dậy, có xu hướng mở rộng nhưng cũng gây những tác hại không nhỏ. Giới phân tích chính trị lo rằng làn sóng dân túy có thể gây bất ổn nền chính trị ở nhiều nơi trên thế giới; bởi để thực hiện […]

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN YỀ LUẬT AN NINH MẠNG

07-07-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng Với sự phát triến như vũ bão của khoa học công nghệ, không gian mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thế thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triến kinh tế tri thức. […]

Công an Tân Bình

25-07-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Công an Tân Bình thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”  Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp và toàn thể cán […]

PHÁT HUY MẠNH MẼ NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

15-06-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Trương Nguyên Tuệ Khái niệm “dân chủ” xuất hiện đầu tiên trong xã hội tư sản. Nhưng nền dân chủ trong xã hội đó chỉ dành riêng cho giai cấp tư sản chứ không phải cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cho những người nghèo khổ và lao động làm thuê. Thỉnh thoảng, […]

NHẬN THỨC TƯ TƯỞNG – CHÍNH TRỊ

17-02-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ NỀN TẢNG CỦA ĐẢNG VỀ HẠT NHÂN CHÍNH TRỊ CƠ SỞ Trần Trọng Tân Trong Điều lệ Đảng hiện hành, ở chương V, về tổ chức cơ sở đảng, Điều 21, điểm 1 có quy định: tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là […]