MẠNG XÃ HỘI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN KHI THAM GIA

25-11-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: 0 bình luận 194 lượt xem

Những năm gần đây, lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, internet, các thế lực thù địch đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phát tán nhiều thông tin sai trái, thù địch, độc hại trên mạng xã hội với mức độ, tần suất ngày càng tăng, nhằm chống phá cách mạng nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của ta. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần phải tỉnh táo, nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong việc chuyển tải thông tin trên mạng xã hội.
03 nhóm đối tượng nêu quan điểm, ý kiến trên mạng
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đã đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, đất nước ta cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại, trong đó có nguyên nhân từ việc các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên nhiều phương diện ngày càng tăng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, tận dụng tối đa mạng xã hội, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã quyết liệt chống phá Đảng và Nhà nước ta dưới nhiều hình thức; mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp; nội dung rất đa dạng, từ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế đến pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự; thậm chí là cả diễn biến tình hình sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.
Trong thực tế, tham gia nêu quan điểm, ý kiến phân tích, bình luận, đánh giá tình hình đất nước trên mạng xã hội có 03 nhóm đối tượng. Nhóm 1 gồm những người có ý thức tốt, trình độ nhận thức cao, hiểu rõ, đầy đủ, đúng đắn các vấn đề thực tiễn của đất nước; chủ động đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch bằng cách tích cực tuyên truyền quan điểm, tư tưởng, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, quyết tâm bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhóm 2 gồm những đối tượng cố tình hiểu sai, bóp méo, “bôi đen”, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nói xấu, vu khống, “thổi phồng” làm sai lệch những giá trị thực, tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang nỗ lực xây dựng. Nhóm 3 là người bị lôi kéo theo ý kiến phản động của nhóm 2, phần lớn có nhận thức hạn chế, thiếu thông tin chính thống, a dua, hiếu kỳ, theo đám đông…


Trong 03 nhóm trên, nhóm 2 tuy chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng nguy hiểm vì có thể dễ dàng lôi kéo để có sự “hậu thuẫn” của nhóm 3 – nhóm chiếm tỷ lệ rất đông. Từ đó, phạm vi tác động của nhóm 2 rất rộng, khiến khi vào mạng xã hội, nhiều người thấy toàn chuyện sai trái, xã hội bị nhuốm đen. Trong khi đó, trên mạng xã hội, ý kiến phân tích, bình luận, phê phán của những người thuộc nhóm 1 không nhiều, tập trung ở quan điểm của những nhà nghiên cứu chuyên sâu, phát ngôn của các cơ quan chuyên môn… Do vậy, nhóm 1 gặp nhiều khó khăn trong thực hiện vai trò của mình trên mạng xã hội, thường hứng chịu “gạch, đá” của những cư dân mạng thiếu hiểu biết và những kẻ phản động, đội lốt dân chủ.
Cần thực hiện tốt 4 nội dung cơ bản
Các thế lực thù địch, phản động đã chọn mạng xã hội như một “mặt trận” để tăng cường chống phá chế độ ta. Vấn đề là chúng ta phải sử dụng, tận dụng một cách đúng đắn, hiệu quả để mạng xã hội trở thành một phương tiện, một kênh hữu ích trong tuyên truyền tính đúng đắn, cách mạng, khoa học của các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm góp phần phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả những tư tưởng, quan điểm sai trái, lệch lạc. Để tỉnh táo, sáng suốt làm tốt nhiệm vụ đấu tranh này, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cần lưu ý và thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:
Trước hết, cần đẩy mạnh học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, củng cố vững chắc thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật trong nhận thức, phân tích, đánh giá và hoạt động thực tiễn; tích cực học tập, quán triệt Cương lĩnh, đường lối, chiến lược, sách lược của Đảng, Nhà nước; chủ động nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn để có nền tảng tri thức chính trị – xã hội đúng đắn, khoa học, cách mạng, đủ trình độ đấu tranh nhằm đấu tranh hiệu quả trước các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, phản động trên mạng xã hội. Đồng thời thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phong cách tư duy, phong cách ứng xử, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách sinh hoạt… theo phong cách Hồ Chí Minh, để hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện, đấu tranh vừa lịch sự, khiêm tốn, trí tuệ, thuyết phục nhẹ nhàng, kiên trì, vừa kiên quyết, triệt để, cách mạng… bảo đảm giành thắng lợi trên “mặt trận” mạng xã hội trước các thế lực thù địch.
Hai là, mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể thường xuyên tổ chức sinh hoạt nhằm kịp thời trao đổi, làm rõ, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn từ những thông tin xấu, độc hại, ác ý của thế lực thù địch, phản động; dựa vào tài liệu, thông tin chính thống, hướng dẫn của cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể cấp trên để tổ chức cung cấp nhanh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức những luận cứ, thông tin xác đáng và dựa vào đó, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, độc hại trên internet, mạng xã hội. Đồng thời phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị chuyên môn, hữu quan trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin, xử lý thông tin, giúp cho công tác phát hiện, phân tích mức độ, diễn biến, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch được nhanh chóng, chính xác và lựa chọn được phương án đấu tranh trên mạng xã hội kịp thời, hiệu quả nhất.
Ba là, thực hiện nghiêm những quy định của Đảng, Nhà nước, các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác; thực hiện đúng quy định của các cơ quan chuyên môn về quy trình, biện pháp tiếp cận thông tin, xử lý thông tin và sử dụng thông tin để phản bác lại các luận điệu sai trái trên mạng xã hội, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng nội dung, đúng mục tiêu đặt ra.
Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là trên mạng xã hội. Qua đó, kịp thời phát hiện, góp ý, phê bình…, không để đồng chí, đồng nghiệp bị lôi kéo, dụ dỗ mà ủng hộ, chia sẻ, loan truyền thông tin phản động, độc hại trên mạng xã hội. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần biến trang mạng xã hội của mình thành một kênh tuyên truyền, thông tin thường xuyên những thông tin chính thống về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chủ động, thường xuyên phân tích, bình luận, chia sẻ các bài viết về những điển hình tiên tiến, những tấm gương, mô hình mới, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân trong các phong trào thi đua yêu nước.
Bốn là, tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; giữ vững bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; nêu cao ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi cám dỗ vật chất, danh lợi; kiên gan, bền chí trước mọi thủ đoạn, mưu mô thâm độc của kẻ thù.
Hiện nay, lợi dụng mạng xã hội, các cá nhân, tổ chức phản động trong và ngoài nước càng ráo riết, quyết liệt hơn trong việc chống phá chế độ ta, với mức độ ngày càng nghiêm trọng, phạm vi ngày càng mở rộng, tính chất ngày càng phức tạp. Vì vậy, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải trở thành nhân tố nòng cốt trong xây dựng mặt trận đoàn kết toàn dân; và trí tuệ, bản lĩnh, khôn khéo, linh hoạt, tự tin, bền chí, kiên cường trong đấu tranh trên mạng xã hội; nhất là nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội, nhằm tạo ra một hợp lực đủ mạnh để ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin sai lệch, độc hại của thế lực phản động.
Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng Tp.HCM

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC