Những điều cần biết về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Từ khóa: , ,