Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

22-02-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Trải qua 87 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc và Nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, giành nhiều thắng lợi […]

NHẬN THỨC TƯ TƯỞNG – CHÍNH TRỊ

17-02-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG NGUY CƠ “TỰ DIỄN BIẾN” HIỆN NAY Ths. Nguyễn Văn Điển Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên thể hiện ngay ở hành vi, lối sống và quá trình thực hiện công việc được giao. Bản lĩnh […]

Hội Cựu chiến binh phường 12

19-01-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG 12 PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TRUNG THÀNH – ĐOÀN KẾT – GƯƠNG MẪU – ĐỔI MỚI Hội Cựu chiến binh (CCB) phường 12 được thành lập ngày 23 tháng 9 năm 1990 đến nay đã qua 7 kỳ đại hội xây dựng và phát triển. Những năm qua, công tác […]

ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ

30-12-2016
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ CỦA VIỆT NAM – CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐANG LỢI DỤNG VẤN ĐỀ “DÂN CHỦ HÓA” ĐỂ CHỐNG PHÁ TA Hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện về mọi mặt và đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa […]

ĐỀ CAO CẢNH GIÁC

30-12-2016
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

ĐỀ CAO CẢNH GIÁC, ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH “Nội dung của “diễn biến hòa bình” hết sức toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh – quốc phòng, xã hội, kinh tế. Trong đó, “hoạt động tư tưởng […]