Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

16-11-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Nhiều mô hình, cách làm mới trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. (Thanhuytphcm.vn) Sáng ngày 15/11 năm 2018, Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và […]

Thường trực Quận hội

21-09-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

THÉP ĐÃ QUA LÒ. Đó là câu các Cựu Chiến binh chúng tôi thường nói về các anh Thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình. Thật vậy, kế thừa truyền thống các đồng chí lãnh đạo Quận hội Cựu chiến binh Tân Bình qua các thời kỳ, Ban Chấp hành […]

Bản lĩnh Cựu chiến binh trong chống “Diễn biến hòa bình”

21-09-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

          Chiến lược “diễn biến hòa bình” là một bộ phận chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào đấu tranh của các nước tiến bộ để thiết lập vai trò lãnh […]

Lời giới thiệu

18-09-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

THÉP ĐÃ QUA LÒ là một chuyên mục mới, được Thường trực Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình thảo luận, thống nhất và xin ý kiến của lãnh đạo Thành hội, lãnh đạo Quận ủy để đăng tải trên Website của Quận hội những tấm gương Cựu Chiến binh đã trải qua chiến tranh […]