THÔNG BÁO

18-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: 0 bình luận 129 lượt xem

 

QUẬN ỦY TÂN BÌNH

BAN TUYÊN GIÁO

Số 68-TB/BTGQU

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         Tân Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc mở chuyên mục “An toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường” trên các trang thông tin điện tử thuộc quận và bản tin nội bộ 15 phường

Thực hiện Thông báo kết luận số 388-TB/QU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động, biện pháp và giới thiệu những mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận; tại buổi làm việc với ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận và các đơn vị thuộc quận (14h00 ngày 27/6/2017). Sau khi nghe phát biểu ý kiến, phản ánh của các đơn vị; đồng chí Đặng Tấn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy có kết luận và đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

  1. Đối với Trang thông tin điện tử thuộc quận

– Thực hiện xây dựng chuyên mục “An toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường” trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

– Kết cấu chuyên mục:

+ Về hình thức: thiết kế panner trên Trang thông tin điện tử cho chuyên mục rõ ràng, mang tính đặc trưng. Căn cứ thực tế trang thông tin điện tử các đơn vị để thiết kế chuyên mục cho phù hợp, thu hút.

+ Về nội dung: cần đảm bảo các nội dung, tiểu mục sau:

* Mục 1: An toàn vệ sinh thực phẩm:

+ Khái quát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn quận thời gian qua: Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế Tân Bình thực hiện.

+ Các văn bản về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Ban Tuyên giáo Quận ủy thực hiện.

+ Những hoạt động tiêu biểu, kết quả nổi bật của ngành, cơ quan, đơn vị liên quan công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: Phòng Y tế quận thực hiện.

* Mục 2: Vệ sinh môi trường:

+ Khái quát công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận thời gian qua: Phòng Tài nguyên – Môi trường phối hợp Công ty DVCI quận thực hiện.

+ Các văn bản về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác vệ sinh môi trường: Ban Tuyên giáo Quận ủy thực hiện.

+ Những hoạt động tiêu biểu, kết quả nổi bật của ngành, cơ quan, đơn vị liên quan công tác vệ sinh môi trường: Phòng Tài nguyên – Môi trường thực hiện.

  1. Đối với bản tin nội bộ 15 phường

Xây dựng chuyên mục “An toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường” trên bản tin nội bộ phường; hàng tháng có các tin, bài, hoạt động liên quan đến lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường để Nhân dân theo dõi; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị; giới thiệu các mô hình “Khu phố không rác”, “Tuyến đường không rác”, các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường… trên bản tin nội bộ.

  1. Đề nghị các đơn vị:

– Định kỳ hàng tháng viết các tin, bài, hoạt động liên quan đến lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trên địa bàn, thực hiện gửi về Phòng Kinh tế, Phòng Y tế và Phòng Tài nguyên – Môi trường quận, trong đó các đơn vị chủ yếu gồm: Đảng ủy Trung tâm Y tế Tân Bình, Công ty Dịch vụ Công ích, Chợ Tân Bình, Chi bộ Chợ Hoàng Hoa Thám, Chợ Phạm Văn Hai, Chợ Bàu Cát, Đội Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân 15 phường.

– Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên – Môi trường chịu trách nhiệm tổng hợp cung cấp, gửi các tin, bài về các trang thông tin điện tử thuộc quận, bản tin nội bộ 15 phường thông qua Ban Tuyên giáo Quận ủy; thời gian gửi định kỳ: ngày 20 hàng tháng.

  1. Tiến độ thực hiện:

– Từ 28/6 – 05/7/2017: Các đơn vị được phân công hoàn thành nội dung chuyên mục gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy.

– Từ ngày 05/7 – 20/7/2017: Ban Tuyên giáo Quận ủy hoàn thành tài liệu mở chuyên mục trên các trang thông tin điện tử thuộc quận.

– Tháng 8 năm 2017: Các trang thông tin điện tử hoàn thành mở chuyên mục; bản tin nội bộ 15 phường thực hiện đăng tải tin, bài liên quan lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC