kế hoạch công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam quận Tân Bình và đại hội CCB cấp cơ sở (nhiệm kỳ 2017-2022)

Thứ bảy - 14/09/2019 11:37
Hội CCB Việt Nam
Hội CCB Việt Nam

- Chấp hành Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) và Thông tri số 08-TT/TU ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh về lãnh đạo đại hội CCB các cấp tiến tới đại hội CCB Việt Nam thành phố lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022. - Thực hiện Thông tri số 09-TT/QU ngày 3 tháng 8 năm 2016 của Quận ủy Tân Bình về lãnh đạo Đại hội CCB cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Hội CCB quận Tân bình lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022. - Căn cứ kế hoạch số 338/KH-CCB ngày 8 tháng 8 năm 2016 của Hội CCB thành phố về việc công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội hội CCB các cấp tiến tới đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI. - Căn cứ Hướng dẫn số 339/HD-CCB ngày 8 tháng 8 năm 2016 của Hội CCB thành phố về đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2020. - Căn cứ vào quy chế làm việc của BCH Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình nhiệm kỳ 2012-2017.

Thường trực Hội CCB Việt nam – quận Tân Bình ban hành kế hoạch công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình và đại hội CCB cấp cơ sở (nhiệm kỳ 2017-2022) như sau:

I- Mục đích yêu cầu:

- Đại hội đại biểu CCB quận Tân Bình và đại hội CCB cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ được tiến hành trong năm 2017; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong 2 năm (2016-2017), phải được lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chặt chẽ ở các cấp Hội. - Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc và toàn diện trong toàn thể hội viên, tiếp tục động viên các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. - Yêu cầu các cấp Hội, cơ quan Quận hội nắm vững nội dung công việc về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; phat huy vai trò trách nhiệm , chủ động, tích cực của cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện.

II- Nhiệm vụ, nội dung đại hội:

Đại hội tổ chức ở 2 cấp: cấp cơ sở và cấp quận. Nội dung: Đại hội từ cấp cơ sở đến cấp quận hội thực hiện 4 nội dung sau:

1/. Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017, xác định chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 (trong đó có nội dung kiểm điểm của ban chấp hành).

2/. Tham gia vào báo cáo chính trị của cấp quận và báo cáo bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội.

3/. Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022.

4/. Bầu đại biểu đi dự đại hội cấp quận.

III- Thời gian tiến hành Đại hội ở mỗi cấp hội:

1/. Cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 1/2017, hoàn thành trong tháng 3/2017; thời gian đại hội không quá 01 ngày.

2/. Các hội cơ sở được chọn tổ chức Đại hội điểm thực hiện trong tháng 1/2017

3/. Đại hội đại biểu hội CCB cấp quận tiến hành torng tháng 6/2017; thời gian đại hội không quá 2 ngày.

4/. Ban thường vụ quận hội chỉ đạo Hội CCB Phường 2, Phường11 làm điểm để rút kinh nghiệm chung cho toàn Hội.

IV- Các mốc thời gian và những công việc trọng tâm năm 2016 và tiến tới đại hội vào tháng 6/2017:

1/. Tháng 9/2016: thường trực quận hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đại hội báo cáo Thường trực Quận ủy; - Ban hành kế hoạch đại hội đến cấp hội cơ sở. - Làm việc với Đảng ủy các hội cơ sở tổ chức đại hội điểm để lãnh đạo chỉ đạo đại hội điểm thành công tốt đẹp. - Làm việc với các cấp ủy cơ sở về nhân sự chuẩn bị cho đại hội cấp cơ sở.

2/. Tháng 10/2016: Báo cáo tình hình công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2017-2022 của các hội cơ sở với Ban Dân vận và Ban Tổ chức Quận ủy. - Báo cáo tình hình công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội CCB quận với ban Dân vận; Ban Tổ chức và Thường trực Quận ủy. - Báo cáo đề cương chuẩn bị đại hội của quận hội.

3/. Tháng 11/2016: Thường trực Quận hội thông qua báo cáo chính trị của hội cơ sở được chỉ định làm điểm (Phường 2 và Phường 11).

4/. Tháng 12/2016: 4.1. Thông qua báo cáo chính trị lần 1 của Đại hội đại biểu Hội CCB quận với ban thường vụ + ban chấp hành quận hội. 4.2. Dự kiến số lượng đại biểu dự đại hội cấp quận hội; phân bổ đại biểu dự đại hội cấp quận lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022. 4.3. Thường trực quận hội thông qua báo cáo chính trị và đề án nhân sự cấp cơ sở lần cuối đối với các hội còn lại.

5/. Tháng 1/2017: - Theo dõi đại hội điểm cấp cơ sở (Phường 2 + Phường 11) - Tổ chức rút kinh nghiệm qua đại hội điểm.

6/. Tháng 2/2017: Thường trực theo dõi đại hội cấp cơ sở.

7/. Tháng 3/2017:Thường trực theo dõi đại hội cấp cơ sở. - Thông qua báo cáo chính trị và đề án nhân sự với thường trực Thành hội và Thường trực Quận ủy. 8/. Tháng 4/2016: - Chỉnh sửa báo cáo chính trị của quận hội sau khi tổng hợp ý kiến của các hội cơ sở. - Tổng hợp kết quả đại hội và ý kiến của đại hội cấp cơ sở và ý kiến đóng góp sửa đổi điều lệ.

9/. Tháng 5/2017: Dự kiến danh sách giới thiệu BCH, Ban Thường vụ, ban Kiểm tra nhiệm kỳ VII, bỏ phiếu giới thiệu danh sách chủ tịch, phó chủ tịch để báo cáo Quận ủy. - Dự kiến số lương khách mời của đại hội - Chuẩn bị cơ sở vật chất và mẫu biểu chuẩn bị Đại hội. - Thông qua chương trình đại hội với Thường vụ - BCH quận hội. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội - Dự kiến các ban làm việc của đại hội (đoàn chủ tịch, thư ký, thẩm tra tư cách đại biểu, ban bầu cử …) - quyết định thời gian triệu tập đại hội chính thức.

10/. Tháng 6/2017: - Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022 - Báo cáo kết quả với Thành hội.

V- Tổ chức thực hiện: 1/. Thường trực quận hội căn cứ vào kế hoạch xác định triển khai các nội dung theo đúng tiến trình đã xác định; hướng dẫn các hội cơ sở; tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt thống nhất thực hiện.

2/. Quận hội thành lập các ban chuẩn bị cho Đại hội - Ban nội dung: + đ/c Đặng Văn Khoáng – Chủ tịch quận hội Trưởng ban + Đ/c Nguyễn Văn Phúc - Phó chủ tịch Quận hội Phó ban + đ/c - Phó Chủ tịch quận hội thành viên + đ/c Nguyễn Văn Hiệu - ủy viên Thường vụ, C.Tịch CCB P11 - Thành viên - Ban nhân sự: + đ/c Đặng Văn Khoáng – Chủ tịch quận hội Trưởng ban + Đ/c Nguyễn Văn Phúc - Phó chủ tịch Quận hội Thành viên + đ/c - Phó Chủ tịch quận hội thành viên - Ban hậu cần: + đ/c Phó quận hội trưởng ban + đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết CN Cân lạc bộ Nữ Phó ban + Đ/c Đỗ Thanh Khương UVTV, C.tịch CCB P12 Thành viên + đ/c Bùi Kim Bé UVTV, C.tịch CCB P15 Thành viên + đ/c Nguyễn Văn Anh UVTV, C.tịch CCB P2 Thành viên + đ/c Trương Đức Miện UV BCH, Chủ tịch CCB P13 Thành viên + Đ/c Nguyễn Đăng Thụy UV BCH, Chủ tịch CCB P4 Thành viên - Ban tuyên truyền: + đ/c Nguyễn Văn Phúc Phó CT phụ trách T.giáo Trưởng ban + đ/c Phạm Quốc Văn Báo cáo viên Thành viên + đ/c Nguyễn Đức Vạn UV BCH, P.Chủ tịch CCB P2 Thành viên

3/. Các hội cơ sở quán triệt nắm vững kế hoạch triển khai đến các chi hội thực hiện dân chủ, tham gia, đề xuất ý kiến vào báo cáo chính trị của hội cơ sở và của quận hội cũng như vào điều lệ sửa đổi của Hội.

THƯỜNG TRỰC HỘI CCB QTB nhiệm kỳ 2012-2017

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hội CCB phường 2, quận Tân Bình

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Tại hội trường UBND phường 2, quận Tân Bình, Hội Cựu chiến binh phường 2 đã phối hợp với UBND, MTTQ các Đoàn thể phường tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, có 95 cán bộ hội viên và nhân dân địa phương tham dự.  ...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung nào của Hội?

banner hoc va lam theo Bac
 


 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây