Kê khai nộp thuế 2018

Thứ bảy - 14/09/2019 11:53
Kê khai nộp thuế 2018
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC THUẾ Q TÂN BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số : 70582/CCT-TTHT Tân Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2017 V/v Tuyên truyền "Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2018" Kính gửi : - Hội đồng nhân dân Quận Tân Bình
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình
 • Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Tân Bình
 • Phòng Kinh tế quận Tân Bình
 • Liên đoàn Lao động quận Tân Bình
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình
 • Hội Doanh Nghiệp Quận Tân Bình
 • Hội đồng nhân dân 15 Phường
 • Ủy ban nhân dân 15 phường
 • Ban Quản Lý Chợ
- Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 16/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn pháp luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; - Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh. Nhằm tạo điều kiện cho hộ kinh doanh trên địa bàn quận được hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2018, Chi cục Thuế quận Tân Bình kính gửi quý cơ quan tài liệu “ Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2018 ” để Quý cơ quan, ban ngành quận Tân Bình phối hợp tuyên truyền, nội dung như sau :
 1. Lệ phí môn bài
Hộ kinh doanh áp dụng mức thu lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ và Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài, cụ thể như sau: - Hộ kinh doanh (HKD) được miễn lệ phí môn bài bao gồm: hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; hộ kinh doanh không thường xuyên khai thuế theo từng lần phát sinh; hộ không có địa điểm kinh doanh cố định. - Mức thu đối với hộ kinh doanh không thuộc diện được miễn lệ phí môn bài như sau: + HKD có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm; + HKD có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm; + HKD có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm. - HKD không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về doanh thu kinh doanh để xác định tổng doanh thu kinh doanh năm 2017 từ các nguồn, các địa chỉ kinh doanh để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài của năm 2018 cho từng địa điểm kinh doanh. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm 2018 thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của hộ có cùng quy mô, cùng ngành nghề, cùng địa bàn. - HKD hoạt động hoặc mới ra kinh doanh trong thời gian của 6 tháng đầu năm 2018 thì nộp theo mức lệ phí môn bài cả năm; nếu ra kinh doanh trong thời gian của 6 tháng cuối năm 2018 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm. - Thời hạn nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/01/2018 và thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2018. Trường hợp hộ kinh doanh mới ra kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế.
 1. Khai thuế khoán
- HKD khai thuế khoán ổn định 1 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2017 đến ngày 5/12/2017, cụ thể: + Đối với hộ kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo mẫu số 01a/CNKD ban hành kèm theo công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính. + Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo mẫu số 01b/CNKD ban hành kèm theo công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính. + Các trường hợp khác thực hiện khai thuế theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. - Đối với Hộ khoán sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2018 đối với HKD là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.
 1. Nộp Hồ sơ khai thuế
- HKD nộp Tờ khai thuế ổn định đầu năm (mẫu 01a/CNKD, 01b/CNKD, 01/CNKD) đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND phường chậm nhất là ngày 15/12/2017. - HKD mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi kinh doanh trong năm thì nộp Tờ khai thuế (mẫu 01/CNKD) phát sinh trong năm đến Đội thuế Liên phường chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày mới ra kinh doanh. - HKD sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn (mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD) theo quý đến Bộ phận “một cửa” của Chi cục Thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo. - HKD sử dụng hóa đơn lẻ của cơ quan thuế nộp Tờ khai thuế (mẫu 01/CNKD) phát sinh cùng với hồ sơ xin mua hóa đơn lẻ theo đúng quy định.
 1. Hướng dẫn nộp thuế khoán
- HKD nộp tiền thuế vào NSNN hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo của cơ quan thuế (theo nội dung 4 - Nơi nộp thuế được ghi tại Thông báo). Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến HKD chậm nhất là ngày 20/01/2018, hoặc ngày 20 hàng tháng đối với HKD mới ra kinh doanh trong năm. - Sau khi nộp tiền thuế vào NSNN, HKD được nhận chứng từ nộp thuế là Giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ xác định HKD đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp HKD nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu thì HKD sẽ nhận được Biên lai nộp tiền có xác nhận của tổ chức ủy nhiệm thu.
 1. Công khai thông tin HKD nộp thuế khoán
- Cơ quan thuế công khai thông tin HKD nộp thuế khoán lần 1 từ ngày 20/12/2017; công khai thông tin lần 2 từ ngày 20/01/2018. Thông tin công khai gồm : Danh sách cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; Danh sách cá nhân thuộc diện phải nộp thuế; Danh sách cá nhân sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế. - Địa điểm và hình thức công khai thông tin + Niêm yết tài liệu công khai tại Bộ phận “Một cửa” của Chi cục Thuế; trên trang thông tin điện tử quận; tại địa điểm của UBND phường, Ban quản lý chợ; địa điểm làm việc Đội thuế; + Gửi tài liệu công khai đến Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị trấn. + Gửi trực tiếp đến HKD bao gồm: Thông báo thuế phải nộp kèm theo Bảng công khai thông tin của các HKD trên cùng địa bàn (tối đa 200 HKD). + Đăng công khai thông tin HKD theo từng địa bàn trên Trang Thông tin điện tử của ngành thuế.
 1. Tiếp nhận ý kiến phản hồi
HKD nếu phát sinh vướng mắc và có ý kiến phản hồi về doanh thu và mức thuế khoán xin vui lòng liên hệ : vermox no perscription.
STT Đội Thuế Địa chỉ Số điện thoại Đội trưởng
01 Đội thuế LP1 (bao gồm phường 01; phường 02; phường 03; phường 05; chợ Phạn Văn Hai)   Chợ Phạm Văn Hai, Lầu 1 phòng 07 địa chỉ 128 Phạm Văn Hai phường 3 Q.TB.     0933283228     Trần Trọng Hiếu
02       Đội thuế LP2 (bao gồm phường 04; phường 06; phường 07) - Phường 04 (UBND phường 04 địa chỉ 25/4 đường Hoàng Việt phường 04 Q.TB) - Phường 06; phường 07 (UBND phường 06 địa chỉ 356A Bắc Hải phường 06 Q.TB)       0903375303       Huỳnh Văn Đáng
03 Đội thuế LP3 (bao gồm phường 08; phường 09; chợ Tân Bình)   UBND phường 08 địa chỉ 12 Thành Mỹ phường 08 Q.TB   0966541814   Mai Đức Xanh
04 Đội thuế LP4 (bao gồm phường 10; phường 11; phường 12)   UBND phường 10 địa chỉ 290 Âu Cơ phường 10 Q.TB     0983627969     Phan Đình Thụ
05 Đội thuế LP5 (bao gồm phường 13; phường 14; phường 15; chợ Hoàng Hoa Thám; chợ Bàu Cát)   UBND phường 14 địa chỉ 940 Âu Cơ Phường 14 Q.TB     0988883464     Nguyễn Thị Tám
  06 Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế Chi cục Thuế quận Tân Bình địa chỉ 450 Trường Chinh phường 13 Q.TB   (028) 38109989  
 1. Đề biết thông tin Người nộp thuế có thể truy cập địa chỉ:
http://gdt.gov.vn; http://kekhaithue.gdt.gov.vn. Chi cục Thuế rất mong nhận được sự quan tâm của Quý cơ quan, ban ngành quận Tân Bình hợp tác, phối hợp tuyên truyền đến người nộp thuế trên địa bàn quận. Trân trọng kính chào./ CHI CỤC TRƯỞNG PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG Nơi nhận : (đã ký tên và đóng dấu) - Như trên; - TT/UBND Q.TB; - BLĐ/CCT; - Các Đội thuế LP; - Lưu TTHT;HC ID 550331 Lê Quốc Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây