ĐỀ CƯƠNG THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN TÂN BÌNH LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thứ hai - 24/08/2020 22:05
Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tại Hội trường Trung tâm Hành chính quận. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII đã tiến hành trong 3 ngày 12, 13 và 14 tháng 8 năm 2020. Có 241/242 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 12.428 đảng viên của đảng bộ quận về tham dự Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Tân Bình, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ban Chấp hành Đảng bộ Tân Bình, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đã vinh dự đón tiếp các đại biểu khách mời:
* Về phía Thành phố, gồm có:
- Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Tổ trưởng Tổ Công tác số 7.
Cùng các đại biểu các ban đảng, các sở, ngành của thành phố.
* Về phía Quận: do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI thực hiện báo tin đến các đồng chí lão thành cách mạng; các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; các đồng chí Bí thư Quận ủy các thời kỳ được biết.
Cùng sự tham dự của đại diện các cơ quan báo chí đến đưa tin.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự đại hội đã phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII; đã có 349 ý kiến phát biểu ở tổ và hội trường. Đoàn chủ tịch Đại hội đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến góp ý. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Sau đây là thông báo nhanh về kết quả Đại hội.
I. VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA XI TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII
Đại hội đã xem xét, thảo luận và nhất trí tán thành với dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ tới nghiên cứu bổ sung và tổ chức thực hiện có hiệu quả.
1. Về chủ đề Đại hội (cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị)
 Đại hội nhất trí tán thành chủ đề của Đại hội Đảng bộ quận như sau: “Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;  phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Đảng bộ và Nhân dân; huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển bền vững; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân”.
2. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội khẳng định trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận Tân Bình luôn phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở tận dụng thời cơ, thuận lợi và khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, vượt qua thách thức, khó khăn; đồng thời huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, góp phần xây dựng quận Tân Bình hướng đến mục tiêu “văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình”.
Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là khá toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế phát triển nhanh, đúng định hướng, cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế; đô thị được chỉnh trang, bước đầu có những chuyển biến tích cực; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân và toàn xã hội ngày càng được hoàn thiện và phát triển đồng bộ trên cơ sở giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới; thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến, từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo thực chất hơn.
Tuy nhiên, tổng thể “diện mạo” quận chưa có nhiều sự thay đổi rõ nét: kinh tế phát triển chưa tương xứng tiềm năng của quận, thiếu tính bền vững và ổn định; năng lực cạnh tranh chưa cao. Công tác quản lý đô thị, chỉnh trang đô thị có mặt chưa chặt chẽ, chuyển biến chậm. Văn hóa - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, khó lường (tội phạm, trộm, cướp, an toàn giao thông, tệ nạn ma túy,…), dễ phát sinh điểm nóng. Công tác điều hành, quản lý của chính quyền trên một số lĩnh vực thiếu chặt chẽ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của quận. Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa phát huy đúng mức; phương thức lãnh đạo của một vài tổ chức đảng chậm đổi mới và hiệu quả chưa cao; một số cán bộ lãnh đạo chưa thực hiện tốt việc gương mẫu, nêu gương. Hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế; chất lượng đoàn viên, hội viên chưa cao. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở có đơn vị còn hình thức; nguồn lực xã hội và sức mạnh đoàn kết toàn dân chưa được tận dụng và phát huy hết.
3. Về mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020 - 2025
3.1. Mục tiêu tổng quát: Đại hội nhất trí trong 5 năm tới (2020-2025), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Bình nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát là: Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; khơi dậy tính năng động, sáng tạo, tự cường, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực xã hội, tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế bền vững và hội nhập với phát triển văn hóa, công bằng xã hội; xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị văn minh, chủ động bảo vệ môi trường; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng quận Tân Bình phát triển bền vững, an dân, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
3.2. Các chỉ tiêu chủ yếu: Đại hội nhất trí phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới như sau:
(1) Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm do Thành phố giao, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu.
(2) Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội trên địa bàn quận, bình quân trên 2.000 tỷ đồng/năm, công tác giải ngân vốn đầu tư công hàng năm phấn đấu đạt trên 95%.
(3) Duy trì việc hoàn thành công tác phổ cập giáo dục 3 bậc học và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.
(4) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,1%.
(5) Đến năm 2025, tỷ suất sinh đạt 1,4 trẻ em/phụ nữ.
(6) Giữ vững 100% phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% Trạm y tế phường có từ 2 bác sĩ, trong đó ít nhất có 01 bác sĩ cơ hữu.
(7) Phấn đấu đến cuối năm 2025, 100% số hộ dân sử dụng nước sạch, vận động không sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt gia đình và không sử dụng trái phép nước ngầm trong sản xuất công nghiệp.
(8) Hàng năm tạo việc làm tăng thêm theo chỉ tiêu thành phố giao.
(9) Phấn đấu đạt 72% phường trở lên được công nhận Phường Văn minh đô thị hàng năm.
(10) Phấn đấu đạt 98% khu phố trở lên được công nhận Khu phố Văn hóa, 94% hộ trở lên đạt “Gia đình Văn hóa” theo tiêu chí Thành phố.
(11) Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 800 đảng viên trở lên.
(12) Xây dựng 80% tổ chức cơ sở đảng trở lên “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ quận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
(13) 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
(14) Kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng về việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp.
 (15) Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.
3.3. Các chương trình, công trình trọng điểm: Đại hội nhất trí phấn đấu hoàn thành các chương trình và công trình trọng điểm sau đây:
- Các chương trình trọng điểm:
(1) Chương trình tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
(2) Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020 - 2025.
(3) Chương trình tăng cường giải pháp tập hợp các giới Nhân dân giai đoạn 2020 - 2025.
(4) Chương trình đầu tư, cải tạo và xây dựng mới các thiết chế văn hóa và thể thao phục vụ cộng đồng.
(5) Chương trình chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị thông minh gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2020 - 2025.
(6) Chương trình củng cố, xây dựng đội ngũ cảnh sát khu vực gần dân, giúp dân, sâu sát địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở giai đoạn 2020 - 2025.
- Các công trình trọng điểm:
(1) Sửa chữa và nâng cấp các chợ truyền thống trên địa bàn quận.
(2) Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm Metro số 2 (đoạn qua quận Tân Bình).
(3) Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, khởi công xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng Kênh A41.
(4) Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, khởi công xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng Kênh mương Nhật Bản.
(5) Hoàn thành xây dựng cụm trường học (mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) theo tiêu chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng Phường 6.
(6) Hoàn thành và đưa vào sử dụng trường Phan Huy Ích (giai đoạn 2) và cụm trường Tân Sơn - Trần Thái Tông tại Phường 15.
3.4. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
Phát huy mọi nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập
Xác định cơ cấu kinh tế làm nền tảng phát triển quận trong 05 năm tới là Thương mại - dịch vụ, ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của quận như: kinh doanh vải, quần áo may sẵn và vật liệu may mặc; dịch vụ tài chính, tín dụng, ngân hàng; dịch vụ du lịch; dịch vụ nhà hàng, tiệc cưới, hội nghị; dịch vụ cao ốc văn phòng; dịch vụ tiếp vận, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải (logistic); dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao; khuyến khích hình thành các trung tâm kinh doanh tài chính, các cơ sở khám chữa bệnh cao cấp, các khu vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và phát triển du lịch.
Huy động và sử dụng toàn diện, nâng cao hiệu quả các nguồn lực, sử dụng vốn ngân sách như vốn mồi để phát triển kinh tế; khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ. Phát triển đồng bộ thị trường hàng hóa, khoa học - công nghệ, bất động sản và lao động. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các phong trào khởi nghiệp, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, áp dụng khoa học - công nghệ và hỗ trợ đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Quan tâm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế tập thể; kịp thời tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn cho doanh nghiệp tiếp cận với cơ chế chính sách của thành phố thông qua các chương trình kết nối cung - cầu, kết nối doanh nghiệp - ngân hàng, kích cầu thông qua đầu tư, bình ổn thị trường, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phát triển. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh.
Hoàn thành thu ngân sách hàng năm, bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao; tập trung thu thuế công thương nghiệp, tích cực xử lý thuế nợ, đọng; thực hiện thu đúng, thu đủ và miễn, giảm, giãn thuế cho các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo quy định, tăng tỷ lệ đầu tư cho phát triển.
Kiểm tra, kiểm soát về giá, quản lý thị trường, chống gian lận thương mại, vi phạm bản quyền; giải quyết kịp thời, hiệu quả tình trạng lấn, chiếm lòng, lề đường để kinh doanh.
Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng và phát triển nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm an sinh xã hội
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, kỹ năng của học sinh.
Nâng cao chất lượng dạy và học, hiệu suất đào tạo; đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; trên 99% trẻ từ 11 - 15 tuổi hoàn thành bậc trung học cơ sở. Phấn đấu đến năm 2025 có 50% trường công lập nhận trẻ độ tuổi từ 6 tháng đến 18 tháng, duy trì nhận trẻ độ tuổi trên 18 tháng. Duy trì đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và hoàn thành phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi.
Đầu tư phát triển mạng lưới giáo dục theo quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống trường, lớp đạt tiêu chuẩn theo quy định đáp ứng nhu cầu dạy và học 2 buổi/ngày theo chỉ đạo của thành phố; phấn đấu xây dựng trường công đạt chuẩn quốc gia đối với bậc học Mầm non (25% đến 30%), Tiểu học và Trung học cơ sở (10% đến 15%); phấn đấu mỗi bậc học xây dựng từ 1 đến 2 trường thực hiện mô hình trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực.
Bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và năng lực giảng dạy của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; 50% đến 60% giáo viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.
Nâng cao chất lượng dạy và học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận; phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng 15 phường; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển quận, thành phố. Khuyến khích xã hội hóa, đầu tư cho giáo dục theo hướng tích cực, hiệu quả, thiết thực.
Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân
Xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; tạo điều kiện cho người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.
Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại cộng đồng, các dịch vụ y tế chất lượng cao. Tăng cường hiệu quả quản lý, kiểm tra các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và an toàn vệ sinh thực phẩm, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia.
Vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện; rà soát và giải quyết việc làm cho người thất nghiệp. Tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, mỗi gia đình có đủ 2 con, no ấm - bình đẳng - tiến bộ. Quan tâm thực hiện tốt các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời ngăn chặn và xử lý các nguy cơ bạo lực và xâm hại trẻ em.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công
Thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; triển khai xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp. Quan tâm chăm sóc người có công, gia đình chính sách, người tàn tật, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phát huy phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương và các hoạt động thiện nguyện. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, gắn cai nghiện, chữa trị với dạy nghề và giải quyết việc làm, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
Lãnh đạo xây dựng, phát triển hài hòa văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW[1] của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các nghị quyết của Đảng
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn hoá, văn minh trong Nhân dân, phù hợp yêu cầu phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế.
Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị[2] đúng thực chất, xây dựng gia đình hạnh phúc, các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao; tăng tỷ lệ người dân tham gia thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể trong cộng đồng. Khuyến khích xã hội hóa việc đầu tư một số hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại cộng đồng với nhiều loại hình đa dạng; xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp các trung tâm thể dục, thể thao, công viên; quan tâm đào tạo vận động viên trẻ, có năng khiếu, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao.
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, lễ hội, di tích, thể thao.
Phát huy mọi nguồn lực cho xây dựng, chỉnh trang đô thị văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận
Tập trung xây dựng, phát triển và chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, đô thị thông minh, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận, phục vụ an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Thực hiện quy hoạch phát triển đô thị quận Tân Bình đến năm 2025, đồng bộ với quy hoạch mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến năm 2030 đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Tập trung xây dựng và cải tạo các chung cư cũ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho Nhân dân.
Xây dựng, quy hoạch, mở rộng, nâng cấp kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các tuyến đường chính và các điểm nút giao. Cải tạo và ngầm hóa lưới điện các tuyến đường: Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt; xây dựng mới và nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao thông kết hợp cống thoát nước trên địa bàn 15 phường đảm bảo thoát nước tốt; phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án Kênh A41, Tân Trụ, Hy Vọng và các dự án mở rộng đường giao thông Dự án đường Hoàng Hoa Thám, Trường Chinh, Tân Kỳ - Tân Quý, Cộng Hòa.
Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự đô thị, việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được giao trên địa bàn gắn với thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU[3] của Ban Thường vụ Thành ủy; tiến hành kê khai, quản lý đất đai và rà soát bổ sung bảng giá các loại đất. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 - 2030 trên địa bàn quận. Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị; thiết lập kỷ cương, lập lại trật tự lòng lề đường, trồng cây xanh một số tuyến đường của quận, đảm bảo cảnh quan sạch - xanh, vệ sinh môi trường.
Khuyến khích, mở rộng khai thác các nguồn lực xã hội cho đầu tư, cải tạo, nâng cấp, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là hệ thống thoát nước, chống ngập và các công trình trọng điểm phục vụ dân sinh.
Tuyên truyền, triển khai kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phấn đấu 100% khối lượng chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế được phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý bảo đảm đạt tiêu chuẩn môi trường, 80% người dân áp dụng những hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, xử lý dứt điểm các khu vực thường tồn đọng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải xây dựng.
Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp và thanh tra
Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang quận gắn với củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân. Thường xuyên xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ, phương án tác chiến, kế hoạch bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của quận; hàng năm, tổ chức tốt công tác huấn luyện, diễn tập phòng thủ và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường nâng cao chất lượng chính trị trong lực lượng vũ trang, dự bị động viên, dân quân tự vệ, thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; đảm bảo 100% cán bộ Ban Chỉ huy quân sự phường đạt trình độ cao đẳng, đại học quân sự cơ sở và trình độ trung cấp lý luận chính trị; tiếp tục duy trì 100% Ban Chỉ huy quân sự đạt đơn vị vững mạnh toàn diện.
Thực hiện tốt công tác huấn luyện quân sự theo chương trình, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trong hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, viên chức và các chức sắc, chức việc, người tu hành phù hợp với thực tiễn. Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm đảm bảo chất lượng chính trị, sức khỏe, đạo đức và trình độ học vấn. Thường xuyên củng cố chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; làm tốt công tác vận động Nhân dân của lực lượng vũ trang; phối hợp các lực lượng trong hệ thống chính trị và Nhân dân bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Xây dựng, củng cố và phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao tinh thần cảnh giác, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu phá hoại, bạo loạn, lật đổ, không để “bị động, bất ngờ”, không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.
Thường xuyên xây dựng, củng cố, nâng cao vai trò, hoạt động của Ban Chỉ huy thống nhất và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thực hiện tốt phương châm “05 tại chỗ”; tập trung chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội; đấu tranh, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, kéo giảm phạm pháp hình sự; thực hiện tốt chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm và chỉ tiêu giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác và ý thức người dân trong chấp hành pháp luật.
Thực hành quyền công tố đúng pháp luật gắn với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tố tụng, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng chức vụ và xâm phạm hoạt động tư pháp, đảm bảo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Nâng cao tỷ lệ giải quyết án, chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; đảm bảo hoạt động xét xử đúng quy định pháp luật; không để xảy ra oan sai; hạn chế thấp nhất án hủy, sửa và không để án tồn đọng. Tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình. Giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn cho đội ngũ thẩm phán, cán bộ, công chức tòa án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp thực tiễn nhằm đảm bảo thi hành các bản án, quyết định đạt tỷ lệ cao; chú trọng thực hiện các bản án thu hồi tài sản của Nhà nước.
Xây dựng bộ máy của các cơ quan tư pháp tinh gọn; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong Nhân dân. Thực hiện tốt công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hành nghề luật sư và tư vấn pháp luật.
Thực hiện có trọng tâm công tác thanh tra hàng năm, thanh tra công vụ trong lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, tố cáo mang tính phức tạp. Xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm và thu hồi tài sản cho Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Nâng cao trình độ, trách nhiệm cán bộ làm công tác thanh tra.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền từ quận đến cơ sở; tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xứng đáng với niềm tin của Nhân dân
Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, bức xúc, kiến nghị trong Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng đảng bộ từ quận đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, giữ gìn và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ.
Tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt và học tập nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW[4] của Ban Bí thư khóa XII. Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng gắn với giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác tuyên truyền phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và phù hợp với từng đối tượng; chú trọng việc sử dụng, phát huy phương thức tuyên truyền hiện đại (ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội,…) kết hợp với các phương thức tuyên truyền truyền thống nhằm nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời định hướng tư tưởng, giải tỏa dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW[5] của Bộ Chính trị khóa XII, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, chống phá, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chú trọng việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, “mỗi cán bộ, đảng viên là tấm gương sáng cho quần chúng và Nhân dân noi theo”; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, mất dân chủ, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; xây dựng ý thức, phong cách gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân.
Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW[6], Quy định số 205-QĐi/TW[7] của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW[8], Nghị quyết số 26-NQ/TW[9] của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đổi mới công tác cán bộ, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác đánh giá, sắp xếp, bố trí cán bộ; kịp thời thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý có uy tín giảm sút, năng lực hạn chế, có nhiều dư luận tiêu cực, để đơn vị mất đoàn kết, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu.
Tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Chú trọng xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đúng thực chất; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố, chấn chỉnh những tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, hoàn thành nhiệm vụ nhiều năm và những tổ chức cơ sở đảng chậm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém. Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế ngoài khu vực Nhà nước gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ phù hợp với từng loại hình, lĩnh vực, đơn vị, địa phương; phát huy dân chủ trong đảng, thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, đảng bộ, chi bộ.
Tăng cường công tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong công tác, sinh hoạt và quan hệ xã hội gắn với công tác rà soát, sàng lọc để đưa ra khỏi đảng những đảng viên không đủ tư cách. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên đảm bảo cơ cấu chất lượng, chú trọng phát triển đảng viên xuất thân từ công nhân, tăng tỷ lệ đảng viên trong giáo viên, thương nhân và khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay.
Xây dựng kế hoạch tạo nguồn, quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành đến năm 2030 và những năm tiếp theo, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ xuất thân từ giai cấp công nhân gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, có uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ làm công tác đảng, chính quyền sang công tác mặt trận, đoàn thể và ngược lại.
Thực hiện tốt phương châm “kiểm tra có trọng tâm, giám sát phải mở rộng”, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; thường xuyên kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, việc giữ gìn đoàn kết nội bộ; tập trung kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên công tác trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật và điều lệ các tổ chức chính trị - xã hội; giáo dục, tạo điều kiện, giúp đỡ đảng viên khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xem xét, kỷ luật đảng viên vi phạm. Tập trung xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh, vững nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm công tác kê khai tài sản của cán bộ, công chức, đảm bảo minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Quận ủy và cấp ủy cơ sở, nâng cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo đối với hệ thống chính trị, nhất là bộ máy chính quyền quận, phường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của các cấp ủy; đổi mới phong cách, lề lối làm việc khoa học, gần dân, tôn trọng, lắng nghe Nhân dân. Phát huy dân chủ trong Đảng và sự đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong lãnh đạo, quản lý.
Xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền từ quận đến cơ sở; tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân quận và 15 phường; thường xuyên giám sát công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm giải trình của các cơ quan chính quyền về những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thường xuyên nâng cao trình độ, tăng cường trách nhiệm giám sát, tham gia các hoạt động và sâu sát địa bàn ứng cử, gần gũi và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.
Tập trung xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền vững mạnh, tinh gọn theo hướng chính quyền điện tử, đô thị, hoạt động linh hoạt, hiệu quả trên các lĩnh vực, phục vụ tốt cho Nhân dân và các doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của cơ quan Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính; mở rộng và hoàn thiện việc thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”.
Các cơ quan chính quyền từ quận đến phường tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân; chủ động nắm tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh có liên quan đến đời sống Nhân dân; thường xuyên củng cố mối quan hệ giữa chính quyền với Nhân dân, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và tiêu chuẩn chức danh; có ý thức, trách nhiệm, thái độ, phong cách tôn trọng và phục vụ Nhân dân. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng cửa quyền, quan liêu, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực trong cán bộ, công chức; kịp thời kiểm tra công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu và xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm.
Nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động Nhân dân; chăm lo xây dựng hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận, phát huy dân chủ, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quận phát triển bền vững
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và nâng cao hiệu quả đối với công tác dân vận của Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị; củng cố niềm tin và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương[10], đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” phù hợp với thực tiễn; có biện pháp cụ thể gắn với các Nghị quyết của Đảng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ quận đến cơ sở, đặc biệt là cán bộ làm công tác dân vận ở khu phố, các cán bộ đoàn thể để nâng cao khả năng tập hợp quần chúng.
Thường xuyên quan tâm nắm tình hình trong Nhân dân, tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các tầng lớp Nhân dân; chỉ đạo kịp thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân, không để phát sinh điểm nóng.
Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác dân tộc, tôn giáo; tập trung xây dựng và phát huy lực lượng cốt cán ở các khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ có đạo sinh sống. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, động viên đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ có đạo tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên xây dựng, củng cố tổ chức; chủ động đổi mới phương thức hoạt động và tập hợp Nhân dân, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời, kiến nghị các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong Nhân dân, chú trọng việc giám sát tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo quy định.
Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động Nhân dân, các ngành, các giới đoàn kết, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, góp sức cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng; tăng cường các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân; không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
Liên đoàn Lao động tăng cường xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh về chất và lượng; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, thực hiện tốt vai trò đại diện, chức năng chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, người lao động; đặt trọng tâm hoạt động công đoàn vì đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tăng năng suất lao động và tăng thu nhập; chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức pháp luật... là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi, xây dựng phong cách cán bộ đoàn gắn với giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố theo đặc thù thanh niên Tân Bình. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo; tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng hành với thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo và lập thân, lập nghiệp; đa dạng phong trào, các hình thức tập hợp thanh thiếu nhi, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn đối với Hội Liên hiệp Thanh niên, tạo điều kiện để tổ chức Hội và Đội phát triển. Xây dựng Đoàn vững mạnh về mặt tổ chức, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 02 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hướng các hoạt động mang tính thiết thực, phù hợp với từng đối tượng phụ nữ; thực hiện các giải pháp vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững. Duy trì thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ.
Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tham gia phát triển kinh tế, đoàn kết giúp đỡ nhau vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; chăm lo đời sống và phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của hội viên. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở; đẩy mạnh hoạt động liên tịch giữa Cựu chiến binh với Công an, Quân đội và các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
Hội Chữ thập đỏ quan tâm củng cố, xây dựng, phát triển mạng lưới hội các cấp ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội và nâng cao chất lượng hội viên. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; nâng cao hiệu quả các hoạt động xã hội nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiến máu tình nguyện, tích cực vận động quỹ xã hội nhân đạo, tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
Các tổ chức Hội quần chúng tiếp tục làm tốt công tác phát triển hội viên theo hướng đa dạng, tự nguyện, gắn bó với ngành nghề, sở thích; xây dựng kế hoạch hoạt động xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng về nghề nghiệp, sở thích của hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức hội, hội viên; chú trọng đến các hoạt động đoàn kết hội viên, tương trợ giúp nhau phát triển nghề nghiệp, nâng cao đời sống, thực hiện các mặt công tác xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự hội khi thay đổi, biến động.
II. VỀ BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI; qua kinh nghiệm của khóa XI, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.
III. KẾT QUẢ BẦU BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA XII VÀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XI
1. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đại hội đã tiến hành thảo luận dân chủ về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và phương án nhân sự nhân sự tại các tổ thảo luận, đã nhất trí giới thiệu danh sách 46 ứng cử viên ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận; qua kết quả bầu cử đã có 41 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII nhất trí số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 13 đồng chí, đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy gồm 12 đồng chí (khuyết 01 đồng chí), bầu Bí thư và các Phó Bí thư Quận ủy như sau:
- Đồng chí Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy.
- Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Quận ủy.
- Đồng chí Nguyễn Bá Thành, Phó Bí thư Quận ủy.
Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, gồm các đồng chí: Nguyễn Ngọc Phú, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Trung Sơn, Nguyễn Xuân Tiến, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương, Lê Thị Thu Sương, Phạm Thị Thành, Trần Đức Phương.
Ban Chấp hành Đảng bộ quận cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Chủ nhiệm Ủy kiểm tra Quận ủy gồm các đồng chí sau:
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Phú, Chủ nhiệm.
- Phó Chủ nhiệm gồm 2 đồng chí: Đặng Vũ Dũng và Nguyễn Thị Hồng Lan.
- Các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm 6 đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương, Nguyễn Thị Điệp, Lê Văn Đẹp, Nguyễn Ngọc Hạnh, Trần Thị Tâm, Nguyễn Thị Thanh Nga.
3. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI: Đại hội đã nhất trí bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, gồm 13 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
- Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, với kết quả có 241/241 đại biểu nhất trí biểu quyết, đạt 100%.
- Đại hội nhất trí giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.
*
*    *
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ quận Tân Bình đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI. 

                                                      
 
[1] Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
[2] Phấn đấu đến năm 2025, toàn quận có trên 94% số hộ gia đình văn hóa, 98% khu phố văn hóa, 72% phường đạt tiêu chuẩn Phường văn minh đô thị.
[3] Chỉ thị số 23-CT/TU  ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố
[4] Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”
[5] Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
[6] Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17 tháng 04 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
[7] Quy định số 205-QĐi/TW ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
[8] Nghị quyết số 18/NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
[9] Nghị quyết số 26/NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
[10] Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUẬN TÂN BÌNH VÀO CUỘC

CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUẬN TÂN BÌNH VÀO CUỘC CHĂM LO, HỖ TRỢ NHỮNG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH THEO CHỈ ĐẠO CỦA THÀNH PHỐ 🌻Với mục tiêu, không để người khó khăn nào bị bỏ sót trong đại dịch, nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trong những ngày cao điểm thực hiện Chỉ...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung nào của Hội?

banner hoc va lam theo Bac
 


 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây