Hưỡng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm CMTT& QK 2-9

Thứ hai - 24/08/2020 22:00
Hưỡng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
Thực hiện Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); Ban Tuyên giáo hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm như sau:
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tuyên truyền, giáo dục nhằm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Gắn hoạt động tuyên truyền kỷ niệm với tuyên truyền những thành tựu đã đạt được của Thành phố và quận trong 45 năm qua, đặc biệt là thành tựu của gần 35 năm đổi mới; thực hiện chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức phong phú, đa dạng hình thức, nội dung sâu sắc, thuyết phục, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo được không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong Nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những hoạt động cụ thể, thiết thực, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
- Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.
- Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là vấn đề phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp Nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
III. HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM
1. Các hoạt động của Trung ương, Thành phố và quận
Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân theo dõi các hoạt động kỷ niệm ở các cấp:
1.1. Cấp Trung ương
- Triển lãm ảnh cấp quốc gia và trưng bày tem bưu chính Việt Nam về những thành tựu nổi bật của đất nước trong 75 năm qua.
- Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng (truyền hình trực tiếp); Chương trình truyền hình trực tiếp “Gặp mặt nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng, với Đảng, với nước”.
- Phim tài liệu khoa học về 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời, xây dựng và phát triển.
1.2. Cấp Thành phố
- Triển lãm kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
- Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
- Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật.
1.3. Cấp quận
- Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020.
- Tổ chức triển lãm ảnh, trưng bày sách chuyên đề, giới thiệu hình ảnh, tư liệu  kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).
2. Tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ quận
- Các đảng bộ, chi bộ tổ chức sinh hoạt theo Đề cương tuyên truyền “Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), tạo đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi tại địa phương, đơn vị.
- Căn cứ vào điều kiện cụ thể, từng cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai sinh hoạt bằng các hình thức phù hợp, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào đề cương tuyên truyền biên tập tài liệu sinh hoạt cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân quận.
* Thời gian thực hiện: Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2020.
3. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận
- Căn cứ vào điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp nhằm khẳng định và làm sâu sắc thêm ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9; khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và những đóng góp của các tầng lớp Nhân dân đối với thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân...
 
  •  Tổ chức các hoạt động triển lãm ảnh; các hoạt động, chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.
- Tổ chức thăm hỏi, tri ân các lớp thế hệ đảng viên lão thành; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” kết hợp văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Thành phố tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận
- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên,; phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên Nhân dân theo dõi, tham quan triển lãm, theo dõi các chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố và quận. Tuyên truyền trong Nhân dân theo dõi các chương trình truyền hình trực tiếp, phim tài liệu 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời, xây dựng và phát triển trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.
2. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận
- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 15 phường: bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Quận ủy đảm bảo tuyên truyền có hiệu quả. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng rôn, panô, áp phích, bảng điện tử; triển lãm, trưng bày chuyên đề; chiếu phim tư liệu; các hoạt động văn hóa văn nghệ...
- Trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ 15 phường, fanpage các đơn vị cơ sở có chương trình mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm kịp thời về các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phê phán, đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chú ý tăng cường để đảm bảo tính lan tỏa, ảnh hưởng của thông tin tới dư luận về các hoạt động kỷ niệm, những thành tựu của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đạt được 75 năm qua.
* Ghi chú: Tùy theo tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, các đơn vị có chương trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa trong Nhân dân.
Gửi kèm Đề cương tuyên truyền “Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.
3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
4. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.
5. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
6. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt.
7. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
8. Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020.
9. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
10. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
11. Quận Tân Bình đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020.
Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở; Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận triển khai thực hiện.

 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Phòng Tuyên truyền - Nghiên cứu dư luận xã hội - BTGTU,
- Đ/c Nguyễn Thanh Đoàn, Trưởng Phòng Khoa giáo - BTGTU,
- Thường trực Quận ủy,
- Ủy ban nhân dân quận,
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở,
- UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận,
- Phòng VH và TT, Trung tâm VH-TT quận,
- Báo cáo viên quận,
- Lãnh đạo ban,
- Lưu.
TRƯỞNG BAN

Đặng Tấn Tuyên
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây